วิชา : PA7900 Dynamic of Global Economic
คณะ : รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการภาษาอังกฤษ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ 13.00-16.00 น. 

คำอธิบายรายวิชา :

This course studies the composition of economic system: household, private sector, government, including the mechanism of the economy, macroeconomic policy, monetary policy, fiscal policy and the link between the domestic economy and the global economy. Export and import structure, mechanism of interest rate, exchange rate, balance trade, balance reserves of the country, including trade policy and economic integration.

ผู้สอน :

  • ผศ.ดร.ดนุวัศ  สาคริก