วิชา : วธวข6005 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรประยุกต์
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร 13.00-16.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

วิชานี้จะศึกษาวิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรและหัวข้อที่เกี่ยวข้องเช่น ตัวแบบและวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้จำแนกประเภทข้อมูล วิธีการลดจำนวนตัวแปร วิธีการการจับกลุ่มข้อมูล วิธีการหากฎความสัมพันธ์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรกับการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้สอน :

  • อ.ดร.เอกรัตน์  รัฐกาญจน์