วิชา : วธวข7203 การวิเคราะห์วีดีทัศน์และรูป
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

วิชานี้มุ่งให้ผู้เรียนได้รู้จักและทำความเข้าใจกับหลักพื้นฐานของการวิเคราะห์และการดึงข้อมูลสารสนเทศจากรูปภาพดิจิทัลสองมิติ หัวข้อบางส่วนของรายวิชา ได้แก่ โครงสร้างข้อมูลในการเก็บรูปภาพดิจิทัลสองมิติ พื้นฐานการประมวลผลข้อมูลประเภทรูปภาพ การสกัดลักษณะเด่นเชิงภาพ การวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ การรู้จำวัตถุ การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร พื้นฐานการติดตามวัตถุในภาพวิดีโอ และแอปพลิเคชันล่าสุดที่น่าสนใจของการวิเคราะห์ภาพในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้การเรียนการสอนทั้งหมดจะใช้การลงมือปฏิบัติให้เห็นจริงผ่านแพลตฟอร์มการวิเคราะห์รูปภาพมาตรฐาน

ผู้สอน :

  • ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล