วิชา : วธวข7205 การวิเคราะห์ข้อมูล ณ ขณะปัจจุบันและกระแสต่อเนื่องของข้อมูล
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร 9.00-12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

วิชาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลกระแสต่อเนื่อง ณ ขณะปัจจุบัน เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ด้วย Smartphone การเรียนรู้ประกอบด้วยการใช้เทคโนโลยี อาทิเช่น Kafka streaming PySpark Scikit-Multiflow การจัดการ Concept drift การประยุกต์ใช้ online algorithm แบบต่างๆ อาทิเช่น Hoeffding Tree, หรือ Follow-The-Regularized-Leader Logistic Regression
Real-time data analytics; internet of things and censor; streams programming; database for real-time data and data streaming; applications of streaming related to cyber security; finance; social media and others; machine learning applied to real-time data; distributed and cloud computing for real-time analytics.

ผู้สอน :

  • ผศ.ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์