วิชา : พค6001 กระบวนทัศน์และทฤษฎีสังคมกับการวิเคราะห์สังคม
คณะ : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 09.00–12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

เนื้อหาวิชาเน้นการนำเสนอ แนวคิด วิธีการ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์สังคม ปัญหาสังคม ผลกระทบทางสังคม และนโยบายสาธารณะ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติจริงในการทำการวิเคราะห์สังคม รวมทั้งการแก้ไขผ่านกรณีตัวอย่างจริง ทั้งที่เป็นปัญหาพื้นฐาน (Basic Problems) และปัญหาในกระแสสนใจของสังคมปัจจุบัน (Current Problems)

ผู้สอน :

  • รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม และ ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์