วิชา : พค6003 ทฤษฎีการบริหารการพัฒนาสังคม
คณะ : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ 9.00-12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

เน้นการนำเสนอแนวคิด และวิวัฒนาการของการพัฒนาสังคม ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร การจัดการการพัฒนา เศรษฐศาสตร์การเมืองในการพัฒนา วัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม

ผู้สอน :

  • ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์