วิชา : จส6006 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
คณะ : บริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ 13.00–16.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

ปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวเราเสมอ ทั้งอากาศพิษ น้ำเน่าเสีย เสียงดัง ขยะมูลฝอย ปัญหาเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรายวิชานี้จะช่วยเปิดมุมมองที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านแง่มุมของกฎหมาย โดยจะศึกษากลไกทางกฎหมายในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมว่าจะสามารถดำเนินการให้บรรลุผลได้อย่างไร รวมถึงศึกษาการใช้สิทธิ และปกป้องสิทธิตามกฎหมายที่เราพึงมีเมื่อได้รับผลกระทบจากปัญหาเหล่านั้น

ผู้สอน :

  • อ.ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์