วิชา : จส6008 เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
คณะ : บริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 9.00 – 12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

สารสนเทศสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญในการวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เห็นสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่สนใจ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมเบื้องต้น และวิธีการประยุกต์ใช้กับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผนและการประกอบการตัดสินใจทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ

ผู้สอน :

  • ผศ.ดร.ฆริกา คันธา