วิชา : จล6001 การจัดการสินค้าคงคลัง
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

วิชานี้นาเสนอ mathematical programming models เพื่อช่วยจัดการสินค้าคงคลัง ทา inventory optimization โดยสร้าง data-driven policy ซึ่งเริ่มต้นจาก demand forecasting และคานวณ safety stock ให้เหมาะสมกับระดับการให้บริการลูกค้า
Topics of this course are as follows: Inventory classification. Deterministic inventory models with constant and time-varying demands. Stochastic inventory models, single-period and finite-horizon models. Stochastic lead-time models. Serial systems. Multi-echelon inventory systems. Risk pooling analysis. Reserved area and fast-pick area (FPA). Case studies.

ผู้สอน :

  • รศ.ดร.กาญจนภา อมรัชกุล