วิชา : จล5004 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโซ่อุปทานดิจิทัล
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ 09.00-12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ (ERP) มีความสาคัญต่อการจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้สูง และยังเป็นพื้นฐานที่จาเป็นในยุคข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ smart logistics ได้อย่างยั่งยืน
Topics of this course are as follows: Data in digital economy. Structured vs unstructured data. Operations management using Enterprise Resource Planning (ERP). Training applications program: ERP. Information Technology for Communication among the Organizations. Information technology for logistics operations, e.g., Internet of Things (IoTs), Graphical Information System (GIS), Radio Frequency Identification (RFID), Autonomous Mobile Robot (AMR), Automated Guided Vehicle (AGV), Automated Storage and Retrieval System (AS/RS). Carousels and A-frames. Case studies in warehouse management system (WMS) and transport management system (TMS).

ผู้สอน :

  • อ.ดร.อัครนันท์ ธรรมากรนนท์