วิชา : คส4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและโครงสร้างข้อมูล
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : อังคาร 9.00-12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

คุณจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Python ในระดับพื้นฐานถึงระดับสูง เนื้อหารวมถึง คําสั่งและโครงสร้าง การควบคุม คลาสและวัตถุ การจัดการสิ่งผิดปกติ โครงสร้างข้อมูลของ Python เช่น list, dictionary, tuple การแปลงข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น text, csv และ json การติดต่อเว็บไซต์และ ฐานข้อมูล วิธีการใช้งาน Library NumPy และ Pandas
ในส่วนของโครงสร้างข้อมูล คุณจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีและโครงสร้างโครงสร้างข้อมูลต่าง ๆ เช่น ลําดับ แถวลําดับ รายการโยง แถวคอย กองซ้อน โครงสร้างต้นไม้ แถวคอยตามลําดับ ความสําคัญ ตาราง แบบแฮช ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับและการค้นหาข้อมูล กราฟและขั้นตอนวิธี เกี่ยวกับกราฟ

ผู้สอน :

  • ผศ.ดร.ปราโมทย์ ถั่วเจริญ