วิชา : คส4004 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : จันทร์ 9.00-12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

เซต, ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น, ความสอดคล้องจำนวนเต็ม, สัญลักษณ์เชิงเส้นกำกับ, การเรียงสับเปลี่ยนและการรวม, หลักการนับ, ตัวแปรและสถิติ, ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน, ฟังก์ชันความน่าจะเป็น, การวิเคราะห์เชิงสถิติและการอนุมาน

ผู้สอน :

  • รศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์