วิชา : พอ6002 ทฤษฎีองค์การ การพัฒนาองค์การ และการจัดการ
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาองค์ความรู้ และวิวัฒนาการทางความคิดของทฤษฎีและการพัฒนาการจัดการองค์การยุคต่างๆ การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์การอีกหลายแนวคิตในปัจจุบัน จนถึงการพัฒนาและการบริหารจัดการ องค์การหลังนวยุค รวมทั้งศึกษาแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดการแบบผู้ประกอบการที่ สามารถประยุกต์ใช้ทั้งในองค์การภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน และชุมชน

ผู้สอน :

  • รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี, รศ.ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล และ รศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม