วิชา : พอ6003 จริยธรรมในองค์การและสังคม
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ทฤษฎี องค์ประกอบ และความสําคัญของจริยธรรมความรับผิดชอบทางสังคม ธรรมาภิบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม องค์การ และสังคม โดยใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและในต่างประเทศเป็นตัวอย่างเพื่อช่วยให้นักศึกษา สามารถนําความรู้จากวิชาไปใช้ใช้ในการทํางาน

ผู้สอน :

  • ผศ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, อ.ดร.บงกช เจนจรัสสกุล และ ศ.ดร.บุษยา วีรกุล