วิชา : พอ7013 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาหลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์การ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง การระบุ การประเมิน และการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ บุคคลหรือทีมงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ ตลอดจนความเชื่อมโยงของระบบการบริหารผลการ ปฏิบัติงานกับระบบงานทรัพยากรมนุษย์ด้านอื่น ๆ

ผู้สอน :

  • ผศ.ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง และ ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ