วิชา : พอ7014 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การจัดวางตําแหน่งและการพัฒนาอาชีพ
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษานโยบายและขั้นตอนการวางแผน การจัดเตรียม การจัดงานให้เหมาะสม และการรักษาทรัพยากร มนุษย์ที่มีคุณภาพในจํานวนพอเพียงที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้สู่ความสําเร็จตามเป้ากลยุทธ์ที่วางไว้ ซึ่งครอบคลุม เนื้อหาเกี่ยวกับการจ้างงาน การสร้างสิ่งแวดล้อมในการทํางาน การวางกําลังทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และ ออกแบบงาน การจัดหาบุคลากร การกลั่นกรองรับคนเข้าทํางาน และอื่น ๆ

ผู้สอน :

  • รศ.ดร.นันทา สู้รักษา