วิชา : พอ7024 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี แบบจําลองการสื่อสาร รวมถึงวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ วิชานี้มุ่งเน้นการสื่อสารที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่หลากหลาย ที่สอดคล้องกับ เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์การ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม การสื่อสารในองค์การ ในแง่มุมต่าง ๆ

ผู้สอน :

  • รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร