วิชา : นน6004 นวัตกรรมการสือสารติจิทัลแบบประยุกต์
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ เวลา 13.00 - 6.00 น.  

คำอธิบายรายวิชา :

ความเข้าใจพื้นฐานที่สําคัญของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัลในปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร 13.00-16.00 น. รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ประเด็นที่ศึกษาครอบคลุม การศึกษาการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมโลกจริงและโลก เสมือนเข้าด้วยกัน วิธีการจับภาพ คอมพิวเตอร์ วิชั่น การเฝ้าระวังทางเทคโนโลยี การใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในการสื่อสารการตลาด การ วิเคราะห์การตลาด การวิเคราะห์สื่อสังคม การ ทําการตลาดแบบการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติด อันดับการค้นหาในตําแหน่งที่ดีที่สุด และ การ ทําการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต รวมทั้งวิธีการสื่อสารแบบใหม่ๆ ประเภทอื่นๆ ด้วย

ผู้สอน :

  • รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

  • รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช