วิชา : นน7007 การจัดการและการสร้างชุมชนแบบออนไลน์
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.  

คำอธิบายรายวิชา :

นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การจัดการชุมชนชุมชนออนไลน์สําหรับการดําเนินกิจกรรมทาง การตลาด การจัดการโฆษณาแบบออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การจัดการความขัดแย้ง และการสร้างความผูกพันในชุมชนออนไลน์ รวมทั้งการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและการปฏิบัติ จริงเพื่อเรียนรู้การจัดการชุมชนออนไลน์

ผู้สอน :

  • อ.ดร.ธีรติร์ บรรเทิง