วิชา : จส8003 หัวข้อพิเศษทางการจัดการสิ่งแวดล้อม : ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
คณะ : บริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร 9.00-12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการและทฤษฎีผลตอบแทนทางสังคม การประยุกต์ใช้ผลตอบแทนทางสังคม ในโครงการต่างๆ กรณีศึกษาต่างๆ Triple bottom-lineที่ครอบคลุมสําหรับมูลค่าให้สมดุลทั้ง ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม วัดผลลัพธ์ทางสังคม โดยการเปรียบเทียบเป็นมูลค่าทาง การเงิน

ผู้สอน :

  • ศ.ดร. วิสาขา ภู่จินดา