วิชา : จส6005 นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
คณะ : บริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร 9.00-12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

เรียนรู้แนวคิดล่าสุดเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงนโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนทั้งในบริบท องค์การธุรกิจและองค์การไม่หวังกําไร การประยุกต์การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงอนาคต และการ ปรึกษาหารือในการกําหนดนโยบายและการวางแผน รวมทั้งการสื่อสารนโยบายและแผนไปสู่การนําไปปฏิบัติ

ผู้สอน :

  • รศ.ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม