วิชา : คส4005 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : พุธ 9.00-12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

อินเทอร์เน็ตและโมเดล TCP / IP ชั้นแอปพลิเคชัน ชั้นอินเทอร์เน็ต, ชั้นสื่อกลางของการส่งข้อมูล, ชั้นกายภาพ สถาปัตยกรรมและส่วนประกอบคอมพิวเตอร์, หน่วยประมวลผลกลาง, คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์, ชุดคำสั่ง, วิธีการกำหนดแอดเดรส, หน่วยควบคุม, ระบบหน่วยความจำ, หน่วยความจำแคช, ระบบอินพุต/เอาต์พุต, ไพพ์ไลน์และตัวประมวลผลซุปเปอร์สเกลลาร์, สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งที่ลดลง แนวคิดของระบบปฏิบัติการ การสนับสนุนสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานของระบบปฏิบัติการการจัดการกระบวนการ การจัดเวลากระบวนการ การซิงโครไนซ์กระบวนการ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ โทรคมนาคมและเครือข่าย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ การได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ

ผู้สอน :

  • ผศ.ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ

  • ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม

  • รศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์