วิชา : คส4006 การจัดการข้อมูลโครงสร้างและระบบฐานข้อมูล
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : พุธ 9.00-12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

การออกแบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล วัตถุสคีมา การจัดการข้อมูล การจัดการพื้นที่ตาราง ดัชนี วิว ซีเควนซ์ ทริกเกอร์ สโตร์โพรซีเยอร์ การสำรองและการกู้คืนข้อมูล การปรับแต่ง ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล

ผู้สอน :

  • ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม