วิชา : จล6002 สมาร์ทโลจิสติกส์
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย โลจิสติกส์อัตโนมัติ  ซอฟต์แวร์สำหรับระบบอัตโนมัติและส่วนประกอบ ปัญญาประดิษฐ์ในระบบโลจิสติกส์ สัญญาชาญฉลาดและบล็อคเชนในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ การตรวจจับอุปสงค์

ผู้สอน :

  • อ.ดร.อัครนันท์  ธรรมากรนนท์