วิชา : วธวข6004 การจัดการข้อมูลใหญ่
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร 9.00-12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

ความหมายและคุณลักษณะของข้อมูลใหญ่ แพล็ตฟอร์มพื้นฐาน เช่น Hadoop; Spark และเครื่องมืออื่นๆ วิธีการจัดเก็บข้อมูล การอัพโหลด แจกจ่าย และการประมวลผลข้อมูลใหญ่ HDFS; HBase; KV stores ฐานข้อมูลเอกสาร ฐานข้อมูลกราฟ อัลกอริธึมในการวิเคราะห์ข้อมูลบนแพล็ตฟอร์มต่างๆ การนำเสนอข้อมูลใหญ่ด้วยภาพ

ผู้สอน :

  • อ.ดร.วรพล  พงษ์เพ็ชร