วิชา : วธวข6007 การวิเคราะห์เชิงกําหนดและการหาค่าเหมาะสุดประยุกต์
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ 9.00-12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

กําหนดการเชิงเส้น ทฤษฎีทวิรูปและการวิเคราะห์ความไว การหาค่าเหมาะสุดคอมบิเนทอริค ทฤษฎี กําหนดการไม่เชิงเส้นและการประยุกต์ (ได้แก่ ตวั ประมาณกําลังสองน้อยสุดและภาวะน่าจะเป็นสูงสุด) เมต้า-ฮิวริสติค โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการหาค่าเหมาะสุด กําหนดการพลวัต การวิเคราะห์การตัดสินใจ ห่วงโซ่มาร์คอฟ ตัวแบบ แถวคอย การจําลองเบื้องต้น

ผู้สอน :

  • รศ.ดร.กาญจ์นภา  อมรัชกุล