วิชา : อพอ7004 การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบอาชีพ
คณะ : คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตร : 

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี 13.00 – 16.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

รายวิชานี้เพิ่มพูนทักษะการนำเสนอในบริบทธุรกิจและการพูดแบบ TED Talk เป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นเทคนิคการนำเสนอแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้คำที่เหมาะสม การใช้ภาษากาย การใช้เสียง การใช้สื่อเทคโนโลยีการนำเสนอ การตั้งคำถามและตอบคำถาม การเสริมสร้างความมั่นใจ และการเขียนบทพูดที่สะท้อนความเป็นตนเองและนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคม

ผู้สอน :

  • อ.ดร.อารี  มโนสุทธิกิจ