วิชา : นน7002  การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารเชิงเนื้อหาแบบบูรณาการ
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดและบูรณาการสื่อ การออกแบบและผลิตเนื้อหาสำหรับการตลาดที่สามารถโน้มน้าวใจและสร้างความประทับใจ การวางแผนและการจัดการกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหัวข้อศึกษาครอบคลุม ประเภทของเนื้อหา การเล่าเรื่อง พื้นฐานของการออกแบบภาพ การปรับเนื้อหาให้เข้ากับผู้บริโภค และเข้ากับช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย การส่งเนื้อหาไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบไวรัล

ผู้สอน :

  • ผศ.ดร.พรพรรณ  ประจักษ์เนตร