วิชา : คส6103 การประมวลผลบนคลาวด์
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ 9.00-12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

การออกแบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ โครงสร้างพื้นฐานและรูปแบบการให้บริการคลาวด์ การจาลองเสมือน การบริการคลาวด์และแพลตฟอร์ม สถาปัตยกรรมที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ แอพพลิเคชั่นของคลาวด์ คลาวด์ส่วนตัวเสมือน เครือข่ายที่กาหนดโดยซอฟต์แวร์ ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์, ฐานข้อมูลบนคลาวด์, โมเดลการเขียนโปรแกรม, ความปลอดภัยของคลาวด์
Cloud computing design and architectures, cloud infrastructures and service models, virtualization, cloud services and platforms, serverless architechture, cloud applications, virtual private cloud, software defined networks, cloud storage, cloud database, programming models, cloud security.

ผู้สอน :

  • ผศ.ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ