วิชา : คส6104 ความมั่นคงทางไซเบอร์และการจัดการความมั่นคงระบบสารสนเทศ
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ 13.00-16.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของระบบสารสนเทศ การวางแผนความมั่นคงและนโยบายความมั่นคง วิทยาการเข้ารหัสลับ เครือข่ายที่ปลอดภัย การควบคุมการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ ไฟร์วอลล์ ความมั่นคงของข้อมูล การวิเคราะห์ภัยคุกคาม นิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์การบุกรุกเครือข่าย การวิเคราะห์ข้อมูลและเหตุการณ์ การตอบสนองต่อภัยที่เกิดจากการโจมตีและภัยพิบัติที่กระทบกับระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการมาตรฐานความปลอดภัยมั่นคงของข้อมูล ไอเอสโอ/ไออีซี 27001 และ 27002, ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์
Threat environment, security planning and policy, introductory cryptography, secure network, access control, firewall, data security, threat analysis, computer forensics, network intrusion analysis, data and event analysis, incident and disaster response, ISO/IEC 27001 and 27002 standards, cyber resilience.

ผู้สอน :

  • ผศ.ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ