วิชา : คส7102 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร 09.00-12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

รูปแบบการเรียนรู้ของเครื่อง, การเรียนรู้แบบมีผู้สอน, การเรียนรู้แบบกึ่งมีผู้สอน, การเรียนแบบไม่มีไม่มีผู้สอน, การเรียนรู้แบบเสริมแรง, การถดถอย, การจาแนก, การรวมกลุ่ม, ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบส์, การเรียนรู้กฎความสัมพันธ์, การเรียนรู้แบบเอ็นเซมเบิล, เครือข่ายประสาทเทียม, การลดมิติ
Machine learning models, supervised learning, semi-supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, regression, classification, clustering, bayes decision theory, association rule learning, ensemble learning, artificial neural networks, dimensionality reduction

ผู้สอน :

  • ผศ.ภัทราวดี ธนวงส์สุวรรณ