วิชา : คส7302 ความเป็นจริงเสริมและความเป็นจริงเสมือน
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี 09.00-12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

วิชานี้แนะนาให้ผู้เรียนได้รู้จักกับเส้นแบ่งระหว่างโลกสองมิติและโลกสามมิติ รวมถึงเส้นแบ่งระหว่างโลกจริงในทางกายภาพและโลกเสมือนภายในคอมพิวเตอร์ เนื้อหาของวิชาจะเป็นการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ ทั้งคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อประสม ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลรูปภาพ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์เข้าด้วยกันเพื่อจุดประสงค์ในการก้าวข้ามหรือแม้แต่ลบเส้นแบ่งระหว่างสองโลกให้เลือนออกไป หัวข้อบางส่วนในรายวิชา ได้แก่ แบบจาลองกล้องรูเข็ม การแคลิเบรทกล้อง คอมพิวเตอร์วิทัศน์สามมิติ การสร้างภาพนิทัศน์สาหรับโลกเสมือนจริง-ความเป็นจริงเสริม-ความเป็นจริงผสม การปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบสามมิติ ข่าวสารความก้าวหน้าล่าสุดที่น่าสนใจในแวดวงวิจัยรวมถึงตลาดผู้บริโภค เป็นต้น ทั้งหมดนี้สอนโดยการฝึกเขียนโปรแกรมจริงผ่านอุปกรณ์ ไลบรารี หรือ ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์มาตรฐาน รวมถึงการลงมือวิจัยด้วยตนเอง การอภิปรายแบบกลุ่ม และการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจ
This course introduces borderlines between 2D and 3D worlds, and between real and virtual worlds. Students will learn how these borderlines can be crossed, diminished or eliminated by combining knowledge of mathematics, multimedia, artificial intelligence, image processing, computer vision, and computer graphic. The course includes, but not limited to, basic pinhole camera models, camera calibration, 3D computer vision, VR/AR/MR-specific visualization, 3D interaction techniques, recent advances in VR/MR/AR, and other interesting issues. All are taught by hand-on practices using standard programming libraries or tools, action-based research and discussion, and first-hand experience sharing from outsider guests or practitioners.

ผู้สอน :

  • ผศ.ดร.ธนาสัย สุคนธพันธุ์