วิชา : จล7203 การจัดการรายได้
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี 13.00–16.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

วิชานี้นาเสนอแนวคิดเบื้องต้นของการจัดการรายได้และการหาราคาเหมาะสมที่สุด (price optimization). มีตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร ตัวแบบการจองเกิน (overbooking) และตัวแบบการวิเคราะห์เพื่อช่วยสร้างกลยุทธ์ด้านราคา (prescriptive analytics models for pricing strategy) ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ช่วยตัดสินใจ และนามาสู่ความได้เปรียบทางธุรกิจ.
Topics of this course are as follows: Quantitative models for revenue management (RM). Single-resource and network capacity controls. Overbooking models. Price optimization. RM practices in airlines, hotels, automobile rental companies and other related service industries. Case studies.

ผู้สอน :

  • รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล