วิชา : MLT 5000 Academic and Research Writing
คณะ : คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

This course aims at helping students develop essential academic and research writing skills in English. Critical thinking skills along with conventions of style and organization are introduced with hands-on practices.

หลักการและเหตุผล (Rationale)
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในบริบททางวิชาการ ดังเช่น การเขียนบทคัดย่อ (abstract) เพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ แม้งานวิจัยอาจจะเขียนเป็นภาษาไทย แต่แทบทุกแห่งเน้นให้มีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สำหรับการเขียน essay ส่งในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (research proposal) รวมถึงบทความและวิทยานิพนธ์ หรือการเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศ และ/หรือ ทำงานในองค์กรข้ามชาติ นั้น ย่อมต้องอาศัยความรู้และทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่จะต้องมีพื้นฐานมาเป็นอย่างดี

ในรายวิชานี้ ผู้เรียนจะมีโอกาสศึกษาแบบแผนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างมีหลักการตามทฤษฎีวากยสัมพันธ์ (syntax) และเรียนรู้รูปแบบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบ พร้อมๆ กับการฝึกปฏิบัติโดยใช้ตำรา e-book ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของวิชา (Course Objectives)

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทฤษฎีวากยสัมพันธ์ (syntax) รูปแบบภาษา (register) และกลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ตลอดจนมีพัฒนาการและความรู้ความเข้าใจด้านการเขียน essay, research proposal, academic article ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆ ของสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ เช่น การเขียน abstract, statement of purpose, introduction, discussion & conclusion รวมถึงการเขียนอ้างอิงเชิงวิชาการ ทั้ง in-text citation และ bibliography (บรรณานุกรม)

ตัวอย่างการเขียนภาษาอังกฤษที่จะได้เรียนรู้ในวิชานี้ เช่น การปรับประโยคแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งอาจจะปรากฏในภาษาพูด หรือในเอกสารที่ใช้สื่อสารระหว่างบุคคล จำพวกบันทึกหรืออีเมล “It’s certain that there’s a lot of solid evidence to back up what McKinley has said.” ให้กลายเป็นภาษาเขียนอย่างเป็นทางการในลักษณะ academic English ดังนี้ “It seems clear that the evidence supporting McKinley’s claims is both significant and substantial.” รวมไปถึงการเรียนรู้วลีขึ้นต้นประโยค โดยขจัดสำนวนแบบภาษาพูด เช่น “I think...” “I mean...” “I guess...” ให้กลายเป็นสำนวนภาษาเขียน ตามลำดับดังนี้ “To the best of my knowledge, ...” “As a matter of fact, ...” “It can be assumed that... / We can assume that...”

เมื่อเรียนจบ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ตามหลักการของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อันจะเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาและต่อการทำงานในอนาคต

รูปแบบการสอน (Course Design/Channel)
เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นหลัก โดยอาจมีการเรียนในชั้นเรียนปกติบ้าง หากผู้เรียนแสดงความจำนงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง และไม่ขัดต่อประกาศสถาบันเรื่องการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของ Covid-19

ประวัติผู้สอน (คลิกตาม link ด้านล่างนี้)
https://www.arts.chula.ac.th/AlumWeb/100years/DetailArts.php?id=232&group=58

ผู้สอน :

  • ผศ.ดร.อรองค์ ชาคร