วิชา : ทท6005 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับการท่องเที่ยวและบริการ
คณะ : การจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : -

คำอธิบายรายวิชา :

วิธีวิทยา หลักการและขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและบริการ การเลือกปัญหา การกาหนดรูปแบบ กระบวนการและขั้นตอนในการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การกาหนดกรอบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนาเสนอผลการวิจัย และการประเมินผลงานการวิจัย
Methodology, principles, and scope of tourism and hospitality research, problem selection, research type specification, process and steps, objective determination and hypothesis, research scope, sampling, instrument development, data collection and analysis, data interpretation, result summary and discussion, research report writing, and finding presentation and evaluation

ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงค์