วิชา : นน7013 การสื่อสารการตลาดสาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันวันพฤหัสบดี  09.00 - 12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

รายวิชานี้มุ่งเน้นหลักการและกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดและการสร้างตราสินค้า สาหรับโครงการริเริ่มทางธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ศึกษาเทคโนโลยีและเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เรียนรู้กรณีศึกษาในการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อวางแผนจัดการโครงการริเริ่มทางธุรกิจของตนเอง

ผู้สอน :

  • อ.ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์