วิชา : นน7017 การจัดการและการสร้างชุมชนแบบออนไลน์
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันจันทร์  13.00 - 16.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

รายวิชานี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่สาคัญในชีวิตประจาวันในการทางาน ศึกษากลยุทธ์การจัดการการสื่อสารเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคผ่านโครงการรณรงค์ในโลกออนไลน์ การสร้างแบรนด์ในโลกออนไลน์ การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการจัดการภาวะวิกฤต การจัดการความเสี่ยง การสร้างภาพลักษณ์ การจัดการความขัดแย้ง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในโลกออนไลน์ การตลาดชุมชนเกมออนไลน์ รวมถึงการจัดการสื่อโฆษณาผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่สาคัญต่าง ๆ

ผู้สอน :

  • อ.ดร.ธีรติร์ บรรเทิง