วิชาที่เปิดสอน : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

วิชา : นน7006  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.

วิชา : นน7008  สตาร์ทอัพ: การสื่อสารดิจิทัลในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น.

Page 3 of 3