วิชาที่เปิดสอน : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

วิชา : นน7001  แนวโน้มการตลาดและการวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้บริโภค
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

วิชา : นน7002  การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารเชิงเนื้อหาแบบบูรณาการ
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

วิชา : นน7003  การสื่อสารองค์กรและการจัดการตราสินค้า
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.

วิชา : นน7004  โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.

วิชา : นน7005  เทคโนโลยีเสมือนจริงและการออกแบบประสบการณ์การสื่อสาร
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.

Page 2 of 3