วิชาที่เปิดสอน : คณะรัฐประศาสนศาสตร์

วิชา : PA7900 Dynamic of Global Economic
คณะ : รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการภาษาอังกฤษ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ 13.00-16.00 น.