คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ 1 : ผู้สมัครมีอายุเกินวัยศึกษาแล้วสามารถสมัครเรียนและลงทะเบียนเรียนได้หรือไม่?

คำตอบ : สถาบันเปิดโครงการ Nida Experience เพื่อสนับสนุนให้ผู้สนใจทุกเพศ ทุกวัย ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว โดยไม่จำกัดอายุผู้สมัคร โดยทางสถาบันมีส่วนช่วยให้ความรู้และวิธีคิดในหลักทางวิชาการและนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ร่วมกันในชั้นเรียนได้

คำถามที่ 2 : ผู้สมัครจะทราบได้อย่างไรว่าได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาตามรายวิชาที่เลือก

คำตอบ : สถาบันฯ จะมีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะในวันที่กำหนดหน้าเว็บไซต์

คำถามที่ 3 : ถ้าผู้สมัครสนใจลงทะเบียนเรียน 1 วิชา มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเท่าไหร่?

คำตอบ : สำหรับผู้ลงทะเบียนเรียนในครั้งแรกจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต จำนวน 4,500 บาท โดยจ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมต่างๆ เพียง 5,300 บาท เท่านั้น

คำถามที่ 4 : รายวิชาของโครงการ Nida Experience เมื่อสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถลงทะเบียนเพิ่มหรือถอนรายวิชาภายหลังได้หรือไม่?

คำตอบ : เมื่อลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการแล้วสามารถลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาหรือถอนรายวิชาออกได้

ในกรณีเพิ่มรายวิชา

  • รายวิชาเปิดสอนอยู่ในโครงการ Nida Experience สามารถขอลงเพิ่มรายวิชาได้
  • ส่วนรายวิชาที่อยู่นอกโครงการ Nida Experience ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาได้

ในกรณีถอนหรือยกเลิกรายวิชา

  • สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อยกเลิกรายวิชาได้เลยในช่วงมารับเอกสารขึ้นทะเบียน
  • เมื่อเปิดภาคการศึกษาแล้วสามารถถอนรายวิชาได้ภายใน 2 อาทิตย์ หลังเปิดภาคการศึกษา จะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนเท่านั้น