รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

เป้าประสงค์หลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งของระบบการศึกษาไทย คือ จะต้องเป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทำให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่ดีต่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การวางแผนระบบการศึกษานอกจากจะต้องตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้ว จะต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศด้วย และสาระสำคัญของสภาวการณ์ของการศึกษาไทยในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ประเด็นด้านโอกาสทางการศึกษา 2) ประเด็นด้านคุณภาพ และ 3) ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ระบบการศึกษาไทยจะต้องเปิดกว้างต่อพลวัตความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงได้ตระหนักที่จะมุ่งเน้นการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการมีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลภายนอกได้มีโอกาสศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการกว้างขวางยิ่งขึ้น ดังนั้น สถาบันจึงมีนโยบายริเริ่มโครงการ NIDA Experience คือ จะเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน โดยเน้นความรู้เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรมโดยผ่านการสะท้อนประสบการณ์ การคิดวิเคราะห์ การสรุปเป็นหลักการ ความคิดรวบยอด และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้สนใจมีความรู้ในหลักคิดทางวิชาการ การเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายสาขาวิชา มีโลกทัศน์กว้างไกล นอกเหนือจากความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่ตนศึกษาแล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปได้
  2. เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกที่สนใจ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้รู้จักการวางแผนการเรียนด้วยตนเอง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการบูรณาการทักษะหลายๆ ด้าน (Skill Integrated) ให้แก่ผู้เข้าศึกษาให้สามารถนำไปใช้ได้จริง
  3. เพื่อให้ผู้สนใจได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และมีทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ตลอดจนให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานและสามารถสร้างความสำเร็จของตนเองได้

คุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อเป็นนักศึกษาแบบบุคคลภายนอก

เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน

วิธีการรับบุคคลภายนอกเพื่อเข้าศึกษา

นักศึกษาแบบบุคคลภายนอกต้องแสดงความจำนงไปยังคณะที่เป็นเจ้าของวิชา เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เข้าศึกษาแบบบุคคลภายนอกและเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ต้องลงทะเบียนเรียนก่อนเริ่มภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์

สถานที่เข้ารับการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การรับรองผลการศึกษา

เมื่อศึกษาครบตามแผนการเรียนแล้ว ผู้เข้ารับการศึกษาจะได้รับใบรับรองผลการศึกษา หรือวุฒิบัตรเท่านั้น ไม่มีสิทธิรับปริญญาบัตรในสาขาใด ทั้งนี้ สามารถนำผลการศึกษากรณีที่ลงทะเบียนเรียนแบบขอรับ หน่วยกิต เพื่อนำไปเทียบโอนได้เมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาสามัญของทางสถาบัน

สิทธิของผู้เข้าศึกษาแบบบุคคลภายนอก

ผู้เข้าศึกษามีสิทธิ์ใช้บริการของสำนักบรรณสารการพัฒนา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องพยาบาล และสิ่งอำนวยความสะดวก ตามที่สถาบันกำหนดในภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียน