ค่าใช้จ่ายการศึกษา

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกชำระเงินเป็นเหมาจ่ายดังนี้

กรณีลงทะเบียน 3 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 5,300 บาท

รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ค่าหน่วยกิต

(ยกเว้นค่าหน่วยกิตเฉพาะภาคแรกที่เข้าศึกษาในโครงการนี้)

---
ค่าบำรุงการศึกษา 4,000
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี 700
ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 600

กรณีลงทะเบียน 6 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 9,800 บาท

รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ค่าหน่วยกิต

(เพิ่มค่าหน่วยกิต 3 หน่วยกิต จำนวน 4,500 บาท)

4,500
ค่าบำรุงการศึกษา 4,000
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี 700
ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 600

กรณีลงทะเบียน 9 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 14,300 บาท

รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ค่าหน่วยกิต

(เพิ่มค่าหน่วยกิต 6 หน่วยกิต จำนวน 9,000 บาท)

9,000
ค่าบำรุงการศึกษา 4,000
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี 700
ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 600