วิชาที่เปิดสอน : ทั้งหมด

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง  รับสมัครเข้าศึกษา โครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ

ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564

  -----------------------

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครเข้าศึกษา โครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. คณะ/รายวิชา ที่เปิดรับสมัคร  มีดังนี้

1)   คณะรัฐประศาสนศาสตร์

  -  PA7900 Dynamic of Global Economic

2)   คณะบริหารธุรกิจ

-  บธ8000 นโยบายธุรกิจและการจัดการกลยุทธ์

3)   คณะสถิติประยุกต์

  -  คส6103 การประมวลผลบนคลาวด์     

  -  คส6104 ความมั่นคงทางไซเบอร์และการจัดการความมั่นคงระบบสารสนเทศ

  -  คส7102 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร

  -  คส7302 ความเป็นจริงเสริมและความเป็นจริงเสมือน

  -  จล5004 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโซ่อุปทานดิจิทัล

  -  จล6001 การจัดการสินค้าคงคลัง

  -  จล7203 การจัดการรายได้

  -  วธวข7205 การวิเคราะห์ข้อมูล ณ ขณะปัจจุบันและกระแสต่อเนื่องของข้อมูล

4)   คณะภาษาและการสื่อสาร

  -  อพอ7003 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการแปล

  -  MLT5000 Academic and Research Writing

  -  ญป5001 ภาษาญี่ปุ่น 1

5)   คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  -  พอ6002 ทฤษฎีองค์การ การพัฒนาองค์การ และการจัดการ

  -  พอ6003 จริยธรรมในองค์การและสังคม       

  -  พอ7013 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

  -  พอ7014 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การจัดวางตำแหน่งและการพัฒนาอาชีพ

  -  พอ7024 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง

6)   คณะการจัดการการท่องเที่ยว

  -  ทท6002 พลวัตการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

  -  ทท6004 นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  -  ทท6005 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับการท่องเที่ยวและบริการ

7)   คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

  -  นน7002 การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารเชิงเนื้อหาแบบบูรณาการ

  -  นน7004 โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด

  -  นน7013 การสื่อสารการตลาดสาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ

  -  นน7017 การจัดการและการสร้างชุมชนแบบออนไลน์

8)   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  -  จส 6005 นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

  -  จส 6006 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

  -  จส 6008 เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

 

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน

 

 1. กำหนดการรับสมัคร

สถาบันกำหนดให้มีการสมัคร ดังนี้

 

วันที่สมัคร

ประกาศผลการคัดเลือก

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564

23 กรกฎาคม 2564

   

 

 1. เอกสารการยื่นสมัคร

1)  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ซึ่งแสดงผลการศึกษาครบถ้วน       จำนวน  1  ฉบับ

(สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี คณะอาจขอใบแสดงผลการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าเพิ่มเติมด้วย)

2)  หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา       จำนวน  1  ฉบับ

3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน  1  ฉบับ

***  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษาโครงการนี้  ***

 

 1. ขั้นตอนการรับสมัคร มีวิธี ดังนี้

  ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ ที่  http://expe.nida.ac.th  และปฏิบัติดังนี้

1)  เลือกเมนูสมัครเรียน

2)  กรอกข้อมูลผู้สมัคร

3)  เลือกรายวิชาที่สนใจศึกษาต่อ

4)  ส่งหลักฐานการยื่นสมัครมายัง E-mail : kowit.p@nida.ac.th

 

หมายเหตุ : 1. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร และหลักฐานการยื่นสมัครแล้ว

 1. กรณีที่ผู้สมัครต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ : 08 4924 4799 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. การพิจารณาคัดเลือก

     ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของแต่ละคณะขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณบดีคณะที่สมัครเข้าศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่รับเข้าศึกษา ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณบดีคณะที่สมัครเข้าศึกษาให้ถือเป็นที่สุด

 

 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

    ค่าลงทะเบียนเรียน 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต  รวมเป็นเงิน 5,300 บาท (สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ครั้งแรก) วิชาต่อ ๆ ไป หน่วยกิตละ 1,500 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นี้ สถาบันปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาลง ร้อยละ 10 คงเหลือ หน่วยกิตละ 1,350 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยในแต่ละภาคการศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต

 

 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอำนาจของสถาบันตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท
ภาคสมทบ
ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564

---------------

 

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา โครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 นั้น

บัดนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสมทบ ดังต่อไปนี้

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

วิชา PA7900 Dynamic of Global Economic

 1. นางสาวบัณฑิตา วิบูลสุขถวิล

คณะบริหารธุรกิจ

วิชา บธ8000 นโยบายธุรกิจและการจัดการกลยุทธ์

 1. นายวงศกร โชติวิบูลธนวงศ

คณะภาษาและการสื่อสาร

วิชา อพอ7002 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการแปล

 1. พระมหา นภันต์ ถาวรบรรจบ
 2. นายศตพล อำนวยสกุล
 3. นางสาวชาริณี เหมะรัชตะ
 4. นางสาวสิริญญา การุณย์สิริ
 5. นางสาวอรุณกมล แซ่กู้
 6. นางสาวกันยา พรวสันต์ยิ่ง
 7. นางสาวธันย์ชนก พรมบุตร
 8. นางสาวนุชนาถ ปรุงรุ่งเรืองเลิศ
 9. นายกิตติพงษ์ เชี่ยวรุ่งโรจน์
 10. นางสาวกนกวรรณ นวาวัตน์

วิชา MLT5000 Academic and Research Writing

 1. พระมหา นภันต์ ถาวรบรรจบ
 2. นายทรงคมกฤช ไชยกาล
 3. นางสาวอรุณกมล แซ่กู้
 4. นายเทพประสิทธิ์ พวงยอด
 5. นางสาวประภาวรินทร์ ปุณอานันท์นนท์
 6. นางสาวสุวินัย มงคลธารณ์
 7. นางยุพาพร ลาภหลาย
 8. นายกิตติพงษ์ เชี่ยวรุ่งโรจน์
 9. นางสาวสมรศรี กันภัย

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วิชา พอ6002 ทฤษฎีองค์การ การพัฒนาองค์การ และการจัดการ

 1. นางสาวสุชานุช กตาธิการนันท์

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ไม่เปิดการเรียนการสอน เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่

 

 1. กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข้าเรียน

สถาบันกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้

1.1  ยืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (Online)            27 – 30 กรกฎาคม 2564

1.2  ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน                        27 – 30 กรกฎาคม 2564

 

 1. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคสมทบ

(เอกสารถ่ายสำเนาและเซ็นรับรองทุกฉบับ)

2.1  สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ชุด พร้อมฉบับจริง

2.2  สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ชุด พร้อมฉบับจริง

2.3  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

2.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

(กรณีใช้คำหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร/ตำรวจ เพิ่มสำเนาบัตรข้าราชการพร้อมคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 2 ชุด)

2.5  ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงอย่างอื่น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถขอได้จากโรงพยาบาล และคลินิกทั่วไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน

2.6  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ไม่สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

2.7  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จำนวน 2 ชุด (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)

2.8  นักศึกษาต้อง Download  แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา  ได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman  และนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอทำบัตรนักศึกษา (โดยยังไม่ต้องกรอกรหัสนักศึกษา)

หมายเหตุ :   1.  หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แล้วพบว่าไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน และไม่เป็นไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ หรือ ผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่กำหนดข้างต้น สถาบันจะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษายังไม่สมบูรณ์ และสถาบันอาจพิจารณาถึงสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 1. สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารในข้อ 2.1 และ 2.2 ภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
 2. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา
  หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะ ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

 

 1. การยืนยันสิทธิ์ /การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน

 

ลำดับ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

การดำเนินการ

3.1

ตั้งแต่ 27 – 30 กรกฎาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์การ

ขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษา (Online)

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่

เว็บไซต์ https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A

  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

 

เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ จะส่งคำแนะนำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง E-mail ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้ง โดยสามารถ Download File  คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา และแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา ได้ที่

 http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman

หมายเหตุ  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่กำหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา

3.2

ตั้งแต่ 27 – 30 กรกฎาคม 2564

บันทึกข้อมูล

ประวัตินักศึกษาใหม่

 นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/

  ทำการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพื่อบันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียน พร้อมพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินได้

 

หมายเหตุ :  นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ

 

 

3.3

ตั้งแต่ 27 – 30 กรกฎาคม 2564

ชำระเงินผ่านธนาคาร

นักศึกษาจะต้องนำแบบฟอร์มใบแจ้งยอดการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน ไปชำระเงินตามวันที่กำหนด ได้ที่

1.  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4.  Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ

 

 1. กำหนดเปิดภาคการศึกษาภาค 1/2564 เปิดภาคการศึกษา วันที่ 9 สิงหาคม 2564

 

 1. อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกชำระเงินเป็นเหมาจ่ายดังนี้

1)  กรณีลงทะเบียน 3 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 4,300 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(ยกเว้นค่าหน่วยกิตเฉพาะภาคแรกที่เข้าศึกษา
ในโครงการนี้)

---

ค่าบำรุงการศึกษา 

(สถาบันปรับลดลง 1,000 บาท)       

3,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี       

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  

600

 

2)  กรณีลงทะเบียน 6 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 8,350 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(ค่าหน่วยกิต 3 หน่วยกิต จำนวน 4,500 บาท ในโครงการนี้)

4,050 (สถาบันปรับลดให้ 10%)

ค่าบำรุงการศึกษา
(สถาบันปรับลดลง 1,000 บาท)              

3,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

600

  

 

 

3)  กรณีลงทะเบียน 9 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 12,400 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(ค่าหน่วยกิต 6 หน่วยกิต จำนวน 9,000 บาท ในโครงการนี้)

8,100 (สถาบันปรับลดให้ 10%)

ค่าบำรุงการศึกษา
(สถาบันปรับลดลง 1,000 บาท)          

3,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

600

 

4)  กรณีลงทะเบียน 12 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 16,450 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(ค่าหน่วยกิต 9 หน่วยกิต จำนวน 13,500 บาท ในโครงการนี้)

12,150 (สถาบันปรับลดให้ 10%)

ค่าบำรุงการศึกษา
(สถาบันปรับลดลง 1,000 บาท)       

3,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

600

 

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

วิชา : จส6008 เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
คณะ : บริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 9.00 – 12.00 น.

วิชา : จส6005 นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
คณะ : บริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร 9.00-12.00 น.

วิชา : จส6006 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
คณะ : บริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ 13.00–16.00 น.