วิชาที่เปิดสอน : ทั้งหมด

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง  รับสมัครเข้าศึกษา โครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ

ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564

  -----------------------

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครเข้าศึกษา โครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. คณะ/รายวิชา ที่เปิดรับสมัคร  มีดังนี้

คณะภาษาและการสื่อสาร

  -  อพอ7001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

 

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน

 

 1. กำหนดการรับสมัคร

สถาบันกำหนดให้มีการสมัคร ดังนี้

 

วันที่สมัคร

ประกาศผลการคัดเลือก

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

1 มิถุนายน 2565

 

 1. เอกสารการยื่นสมัคร

1)  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ซึ่งแสดงผลการศึกษาครบถ้วน       จำนวน  1  ฉบับ

(สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี คณะอาจขอใบแสดงผลการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าเพิ่มเติมด้วย)

2)  หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา

จำนวน  1  ฉบับ

3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน  1  ฉบับ

4)  สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน  1  ฉบับ

5)  รูปถ่าย 1 นิ้ว             จำนวน  1  รูป

***  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษาโครงการนี้  ***

 

 1. ขั้นตอนการรับสมัคร มีวิธี ดังนี้

  ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ ที่  http://expe.nida.ac.th  และปฏิบัติดังนี้

1)  เลือกเมนูสมัครเรียน

2)  กรอกข้อมูลผู้สมัคร

3)  เลือกรายวิชาที่สนใจศึกษาต่อ

4)  ส่งหลักฐานการยื่นสมัครมายัง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หมายเหตุ : 1. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร และหลักฐานการยื่นสมัครแล้ว

 1. กรณีที่ผู้สมัครต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ : 02 727 3377 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. การพิจารณาคัดเลือก

     ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของแต่ละคณะขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณบดีคณะที่สมัครเข้าศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่รับเข้าศึกษา ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณบดีคณะที่สมัครเข้าศึกษาให้ถือเป็นที่สุด

 

 1. ค่าธรรมเนียม

    ค่าลงทะเบียนเรียน 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต  รวมเป็นเงิน 5,300 บาท (สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ครั้งแรก)

   กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนครั้งแรก หน่วยกิตละ 1,500 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 นี้ สถาบันปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาลง ร้อยละ 10 คงเหลือ หน่วยกิตละ 1,350 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ
โรคโควิด 19

 

 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอำนาจของสถาบันตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท
ภาคสมทบ
ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564

---------------

 

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา โครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564 นั้น

บัดนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสมทบ ดังต่อไปนี้

 

คณะสถิติประยุกต์

วิชา จล6002 สมาร์ทโลจิสติกส์

 1. นายพงศกร เพียรผดุงสิทธิ์

วิชา จล7201 การจำลองสำหรับโลจิสติกส์

 1. นางสาวชนาพร สีชัยปัญหา

คณะภาษาและการสื่อสาร

วิชา สวญ5002 การอ่านภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา

 1. 1. นางสาวธนัสสิกา จตุรงคโชค
 2. นางสาวศุภชนิษฐา พันธ์ุทอง
 3. นางสาวสุพัตรา ขันธรักษ์
 4. นางสาวมนัชญา สกุลเวช
 5. นายฐธัชกร หวลศรี
 6. นางธนินทรา มัตสึยะ
 7. นางสาวณฐอร แสงฤทธิ์
 8. นางสาวศิวพร ชาครพิพัฒน์
 9. นางสาวภาดา บัวงาม

วิชา สวญ5004 ระเบียบวิธีวิจัย

 1. 1. นายวรท ตันติเวชวุฒิกุล
 2. นางสาววรรณนิตา ยมนาค
 3. นางสาวกมลา พาณิชวิบูลย์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วิชา พอ8001 การสัมมนาประเด็นสำคัญปัจจุบันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

 1. 1. นายกฤษณะ เทียนทอง

 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

วิชา นน7004 โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด

 1. 1. นายวงศกร โชติวิบูลธนวงศ์
 2. นางสาวปรายฟ้า จิตต์พาณิชย์

 

1. กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข้าเรียน

สถาบันกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้

1.1  ยืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (Online)            16 – 24 ธันวาคม 2564

1.2  ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน                        20 – 24 ธันวาคม 2564

 

2. การยืนยันสิทธิ์ /การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน

 

ลำดับ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

การดำเนินการ

2.1

16 – 24 ธันวาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์การ

ขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษา (Online)

ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการ NIDA Experience ยืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ด้วยการตอบกลับอีเมล์แจ้งผลการพิจารณา หรือส่งอีเมล์ยืนยันสิทธิ์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.2

20 – 24 ธันวาคม 2564

บันทึกข้อมูล

ประวัตินักศึกษาใหม่

 นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/

  ทำการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพื่อบันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียน พร้อมพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินได้

 หมายเหตุ :  นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ

2.3

20 – 24 ธันวาคม 2564

ชำระเงินผ่านธนาคาร

นักศึกษาจะต้องนำแบบฟอร์มใบแจ้งยอดการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน ไปชำระเงินตามวันที่กำหนด ได้ที่

1.  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4.  Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ

 

3. กำหนดเปิดภาคการศึกษาภาค 2/2564 เปิดภาคการศึกษา วันที่ 9 มกราคม 2565

 

4. อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกชำระเงินเป็นเหมาจ่ายดังนี้

 

1)  กรณีลงทะเบียน 3 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 5,300 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(ยกเว้นค่าหน่วยกิตเฉพาะภาคแรกที่เข้าศึกษา
ในโครงการนี้)

---

ค่าบำรุงการศึกษา 

4,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี       

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  

600

 

2)  กรณีลงทะเบียน 6 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 9,350 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(ค่าหน่วยกิต 3 หน่วยกิต จำนวน 4,500 บาท ในโครงการนี้)

4,050 (สถาบันปรับลดให้ 10%)

ค่าบำรุงการศึกษา

4,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

600

  

3)  กรณีลงทะเบียน 9 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 13,400 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(ค่าหน่วยกิต 6 หน่วยกิต จำนวน 9,000 บาท ในโครงการนี้)

8,100 (สถาบันปรับลดให้ 10%)

ค่าบำรุงการศึกษา

4,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

600

 

4)  กรณีลงทะเบียน 12 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 17,450 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(ค่าหน่วยกิต 9 หน่วยกิต จำนวน 13,500 บาท ในโครงการนี้)

12,150 (สถาบันปรับลดให้ 10%)

ค่าบำรุงการศึกษา      

4,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

600

 

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

วิชา : จส6003 หลักการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
คณะ : บริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น.

วิชา : ทท6001 กระบวนทัศน์และจริยธรรมในการดำเนินการทางการท่องเที่ยว
คณะ : การจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.

วิชา : ทท6003 นวัตกรรมสำหรับการวางแผนธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
คณะ : การจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.

Page 1 of 4