วิชาที่เปิดสอน : ทั้งหมด

วิชา : พอ7024 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

วิชา : ภน6001 ระบบการคิดเพื่อนวัตกรรม
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.

วิชา : ภน6002 นวัตกรรมการเรียนรู้และการนําเพื่อความยั่งยืน
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.

วิชา : ภน6004 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์เพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืน
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.