วิชาที่เปิดสอน : ทั้งหมด

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง  รับสมัครเข้าศึกษา โครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ

ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563

  -----------------------

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครเข้าศึกษา โครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ก.  คณะ/รายวิชา  ที่เปิดรับสมัคร  มีดังนี้

 1. คณะสถิติประยุกต์

  -  คส4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและโครงสร้างข้อมูล     

  -  คส4004 ความน่าจะเป็นและสถิติ

  -  คส4005 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

  -  คส4006 การจัดการข้อมูลโครงสร้างและระบบฐานข้อมูล

  -  จล6002 สมาร์ทโลจิสติกส์

  -  วธวข6004 การจัดการข้อมูลใหญ่

  -  วธวข6005 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรประยุกต์

  -  วธวข6007 การวิเคราะห์เชิงกําหนดและการหาค่าเหมาะสุดประยุกต์

  -  วธวข7203 การวิเคราะห์วีดีทัศน์และ

 1. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  -  พค6001 กระบวนทัศน์และทฤษฎีสังคมกับการวิเคราะห์สังคม

  -  พค6003 ทฤษฎีการบริหารพัฒนาสังคม

 1. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  -  จส6005 นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

  -  จส6006 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

  -  จส6008 เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

  -  จส8003 หัวข้อพิเศษทางการจัดการสิ่งแวดล้อม : ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

 1. คณะภาษาและการสื่อสาร

  -  อพอ7003 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการแปล

  -  อพอ7003 การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบอาชีพ

  -  ญป5001 ภาษาญี่ปุ่น 1

 1. คณะการจัดการการท่องเที่ยว

  -  ทท6001 กระบวนทัศน์และจริยธรรมในการดำเนินการทางการท่องเที่ยว

  -  ทท6002 พลวัตการจัดการและการพัฒนาการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

  -  ทท6003 การวางแผนธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการโดยใช้นวัตกรรม

  -  ทท6004 นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 1. คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

  -  นน6001 ทฤษฎีการสื่อสาร

  -  นน6002 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล

  -  นน6003 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์

  -  นน6004 นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลแบบประยุกต์

  -  นน7001 แนวโน้มการตลาดและการวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้บริโภค

  -  นน7002 การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารเชิงเนื้อหาแบบบูรณาการ

  -  นน7003 การสื่อสารองค์กรและการจัดการตราสินค้า

  -  นน7004 โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด

  -  นน7005 เทคโนโลยีเสมือนจริงและการออกแบบประสบการณ์การสื่อสาร

  -  นน7006 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

  -  นน7007 การจัดการและการสร้างชุมชนแบบออนไลน์

  -  นน7008 สตาร์ทอัพ: การสื่อสารดิจิทัลในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 

ข.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน

 

ค.  กำหนดการรับสมัคร

สถาบันกำหนดให้มีการสมัคร ดังนี้

 

วันที่สมัคร

ประกาศผลการคัดเลือก

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563

9 ธันวาคม 2563

 

ง.  เอกสารการยื่นสมัคร

1  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ซึ่งแสดงผลการศึกษาครบถ้วน        จำนวน  1  ฉบับ

(สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี คณะอาจขอใบแสดงผลการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าเพิ่มเติมด้วย)

2  หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา

จำนวน  1  ฉบับ

3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน  1  ฉบับ

***  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษาโครงการนี้  ***

 

 

จ.  ขั้นตอนการรับสมัคร มีวิธี ดังนี้

  ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ ที่  http://expe.nida.ac.th  และปฏิบัติดังนี้

 1. เลือกเมนูสมัครเรียน
 2. กรอกข้อมูลผู้สมัคร
 3. เลือกรายวิชาที่สนใจศึกษาต่อ
 4. ส่งหลักฐานการยื่นสมัครมายัง E-mail : kowit.p@nida.ac.th

 

หมายเหตุ : 1. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร และหลักฐานการยื่นสมัครแล้ว

 1. 2. กรณีที่ผู้สมัครต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ : 0-2727-3377 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ฉ.  การพิจารณาคัดเลือก

     ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของแต่ละคณะขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณบดีคณะที่สมัครเข้าศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่รับเข้าศึกษา ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณบดีคณะที่สมัครเข้าศึกษาให้ถือเป็นที่สุด

 

ช.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

    ค่าลงทะเบียนเรียน 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต  รวมเป็นเงิน 5,300 บาท (สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ครั้งแรก)

   วิชาต่อ ๆ ไป หน่วยกิตละ 1,500 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นี้ สถาบันปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาลง ร้อยละ 10 คงเหลือ หน่วยกิตละ 1,350 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19
โดยในแต่ละภาคการศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต

 

ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ

ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563

---------------

 

                    ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา โครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563 นั้น

                    บัดนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสมทบ ดังต่อไปนี้

 

คณะสถิติประยุกต์

วิชา จล6002 สมาร์ทโลจิสติกส์

 1. นายพุฒิพงษ์ ธนวีระกุล
 2. นายอัครเดช ใสทา
 3. นายกฤติธี เหลืองประเสริฐ

วิชา คส4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและโครงสร้างข้อมูล

 1. นายพุฒิพงษ์ ธนวีระกุล
 2. นายอัครเดช ใสทา
 3. นายกฤติธี เหลืองประเสริฐ

วิชา วธวข6004 การจัดการข้อมูลใหญ่

 1. นายณัทภัฏ ปั้นจาด

คณะภาษาและการสื่อสาร

วิชา อพอ7004 การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบอาชีพ

ไม่เปิดการเรียนการสอน เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

วิชา นน6001 ทฤษฎีการสื่อสาร

 1. นางสาววริญญา ธีรโพสุการ

วิชา นน6002 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล

 1. นายโอฬาร จันทร์คำ
 2. นางสาววริญญา ธีรโพสุการ

วิชา นน6003  ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์

 1. นางสาววริญญา ธีรโพสุการ

วิชา นน6004 นวัตกรรมการสือสารติจิทัลแบบประยุกต์

 1. นางสาววริญญา ธีรโพสุการ

วิชา นน7003 การสื่อสารองค์กรและการจัดการตราสินค้า

 1. นายวงศกร โชติวิบูลธนวงศ์

 

 1. กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข้าเรียน

สถาบันกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน   ตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้

1.1  ยืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (Online)       14 – 17 ธันวาคม 2563

1.2  ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน                   14 – 22 ธันวาคม 2563

 

 1. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคสมทบ

          (เอกสารถ่ายสำเนาและเซ็นรับรองทุกฉบับ)                    

 • สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ชุด พร้อมฉบับจริง
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ชุด พร้อมฉบับจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

       (กรณีใช้คำหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร/ตำรวจ เพิ่มสำเนาบัตรข้าราชการพร้อมคำสั่งแต่งตั้งยศ          จำนวน 2 ชุด)

 • ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงอย่างอื่น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถขอได้จากโรงพยาบาล และคลินิกทั่วไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ไม่สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จำนวน 2 ชุด (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)
 • นักศึกษาต้อง Download  แบบฟอร์มทําบัตรนักศึกษา  ได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman  และนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอทําบัตรนักศึกษา (โดยยังไม่ต้องกรอกรหัสนักศึกษา)

หมายเหตุ :      1.  หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แล้วพบว่าไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน และไม่เป็นไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ หรือ ผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่กําหนดข้างต้น สถาบันจะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษายังไม่สมบูรณ์ และสถาบันอาจพิจารณาถึงสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 1. สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารในข้อ 2.1 และ 2.2 ภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
 2.  สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา
  หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะ ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

 

 1. การยืนยันสิทธิ์ /การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน

 

ลำดับ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

การดำเนินการ

3.1

ตั้งแต่ 14 – 17 ธันวาคม 2563

ยืนยันสิทธิ์การ

ขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษา (Online)

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่

เว็บไซต์ https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A

  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

 

เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ จะส่งคำแนะนำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง E-mail ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้ง โดยสามารถ Download File  คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา และแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา ได้ที่

 http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman

 

หมายเหตุ  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่กำหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา

3.2

ตั้งแต่ 14 – 17 ธันวาคม 2563

บันทึกข้อมูล

ประวัตินักศึกษาใหม่

 นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/

  ทำการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพื่อบันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียน พร้อมพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินได้

 

หมายเหตุ :  นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ

3.3

ตั้งแต่ 14 – 22 ธันวาคม 2563

ชำระเงินผ่านธนาคาร

นักศึกษาจะต้องนำแบบฟอร์มใบแจ้งยอดการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน ไปชำระเงินตามวันที่กำหนด ได้ที่

1.      ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2.      ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3.      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4.      Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ

 

 1. กำหนดเปิดภาคการศึกษา ภาค 2/2563 เปิดภาคการศึกษา วันที่ 11 มกราคม 2563

 

 1. อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกชำระเงินเป็นเหมาจ่ายดังนี้

1)  กรณีลงทะเบียน 3 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 5,300 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(ยกเว้นค่าหน่วยกิตเฉพาะภาคแรกที่เข้าศึกษา
ในโครงการนี้)

---

ค่าบำรุงการศึกษา        

4,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี       

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  

600

 

2)  กรณีลงทะเบียน 6 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 9,350 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(เพิ่มค่าหน่วยกิต 3 หน่วยกิต จำนวน 4,050 บาท ในโครงการนี้)

4,050

ค่าบำรุงการศึกษา

4,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

600

  

3)  กรณีลงทะเบียน 9 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 13,400 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(เพิ่มค่าหน่วยกิต 6 หน่วยกิต จำนวน 8,100 บาท ในโครงการนี้)

8,100

ค่าบำรุงการศึกษา

4,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

600

 

4)  กรณีลงทะเบียน 12 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 17,450 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(เพิ่มค่าหน่วยกิต 9 หน่วยกิต จำนวน 12,150 บาท ในโครงการนี้)

12,150

ค่าบำรุงการศึกษา

4,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

600

 

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

วิชา : จส6008 เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
คณะ : บริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ 9.00 – 12.00 น.

วิชา : จส8003 หัวข้อพิเศษทางการจัดการสิ่งแวดล้อม : ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
คณะ : บริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร 9.00-12.00 น.

วิชา : จส6005 นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
คณะ : บริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร 9.00-12.00 น.