วิชา : ทท6004 นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
คณะ : การจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : -

คำอธิบายรายวิชา :

หลักการ แนวคิด กระบวนการ วิธีการกาหนด และวิเคราะห์นโยบายทางการท่องเที่ยวโดยประยุกต์แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งวางแผนการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ โดยบูรณาการมิติทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผลกระทบทางการท่องเที่ยว กระบวนการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และโครงการสู่การปฏิบัติเชิงบูรณาการบนฐานการมีส่วนร่วมโดยเน้นการบูรณาการเชิงเครือข่ายผ่านบทบาทภาคีที่เกี่ยวข้อง และศึกษากรณีศึกษาต้นแบบ
Principles, concepts, processes, methods for formulating and analyzing tourism policies by applying the concept of sustainable development towards Sustainable Development Goals (SDGs); including planning, developing and managing tourism at different levels by integrating economic, environmental, social and cultural dimensions. Tourism environment and impacts analysis, process for making strategic plans and projects and implementing plans and projects into action under parcipatory approach of the stakeholders, and projects, and case studies of best practices.

ผู้สอน : ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบารุง