วิชา : ทท6003 การวางแผนธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการโดยใช้นวัตกรรม
คณะ : การจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาแนวคิดด้านนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม กระบวนการการเกิดนวัตกรรม ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร การนานวัตกรรมมาสนับสนุนการวางแผนธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบทบาทผู้บริหารในการจัดการนวัตกรรมเพื่อการวางแผนธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ

Innovative concepts and types, innovative creation process, fostering innovative factors in an organization, innovative application in an effective tourism and hospitality business plan, and roles of executives in innovative management for planning tourism and hospitality businesses.

ผู้สอน : ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล