วิชา : ทท6002 พลวัตการจัดการและการพัฒนาการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
คณะ : การจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการกำหนดและวิเคราะห์นโยบายรวมทั้งการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของโลกและของไทยที่เกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยว การนำนโยบายและแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่การปฏิบัติเชิงบูรณาการบนฐานการมีส่วนร่วมภายใต้พลวัตโลก

Principles, concepts, and process in determining and analyzing policy and planning of tourism development, environmental analysis and impacts of global and Thailand economy, social, and political dimensions, with respect to the tourism management and development, and application of policy and tourism development plan into an integrated operation on the base of participation in global dynamics.

ผู้สอน : รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช