วิชา : ทท6002 พลวัตการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
คณะ : การจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : -

คำอธิบายรายวิชา :

ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลวของการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของไทยและของโลกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนความท้าทายด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในยุคดิจิทัล โดยเน้นการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง การปรับตัวและการมองการณ์ไกลในอนาคตสาหรับจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการภายใต้พลวัตโลก
History of Thai tourism from the past to the present, key success factors and failures of Thai tourism development; situations and trends in tourism development, tourism impacts of environment, economic, society and politics of Thailand and the world towards tourism management and development. Technological changes and innovation as well as various challenges that occurred in the tourism and hospitality industry in the digital age with an emphasis on learning to change, adaptation and strategic foresight for the management and development of tourism and hospitality within global dynamics.

ผู้สอน : รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช